Vår Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig
Plankkungen AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar därmed för att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vår personuppgiftsbehandling
Vi samlar in och behandlar personuppgifter vid nedanstående angivna situationer.

Beställningar
De personuppgifter som vi samlar in om dig är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra en beställning/bokning (avtal) som vi har med dig avseende tillhandahållande av catering, event eller restaurangbesök. Det avtal som finns mellan parterna utgör vår rättsliga grund för personuppgiftsbehandlingen.

Kundtjänstärenden
För att kunna tillmötesgå och tillgodose service- och supportärenden (förfrågningar, intresseanmälningar samt klagomål) som inkommer via telefon eller digitala medier (inkluderat sociala medier) behöver vi ha vissa personuppgifter för att kunna säkerställa identitet i vår kommunikation. Det berättigade intresset utgör den rättsliga grunden. Informationen som du lämnat till oss i webbformuläret sparas i 30 dagar, därefter raderas den. Endast de personer som behöver behandla dina uppgifter för att vi ska kunna hjälpa dig har tillgång till dem.

Fullgöra rättsliga förpliktelser
Vissa personuppgifter behövs ibland för att uppfylla rättsliga förpliktelser enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan avse produktansvar och produktsäkerhet. Om det t.ex. gäller en defekt eller hälsovådlig vara måste vi ta fram kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelse.

Digitala kanaler
När du besöker besöker/använder eller kommunicerar med oss i våra digitala kanaler t.ex. kontaktformuläret på vår hemsida eller via sociala medier (Facebook) kan vi komma att samla in uppgifter om dig. Om du deltar i tävlingar och liknande som vi anordnar kan ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas. Ändamål för behandlingen är att optimera användarnas upplevelse och utveckla hemsidans funktionalitet och användarvänlighet. Denna behandling av information är nödvändig för att vi ska kunna utveckla och skapa kundanpassade funktioner på vår hemsida och kunna visa dig relevanta erbjudanden såväl på vår hemsida som via sociala medier. Behandlingen är även nödvändig för att vi ska kunna administrera samt hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event och för att kunna kommunicera och leverera eventuella priser i samband med tävlingar och liknande kundaktiviteter. Det berättigade intresset utgör den rättsliga grunden för denna insamling av uppgifter.

Cookies på vår hemsida
En cookie är en liten textfil som lagras hos dig tillfälligt, eller permanent, för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt av vår webbplats. På vår hemsida www.plankkungen.se använder vi oss av permanenta (lagrade) cookies för att mäta trafiken på vår hemsida genom statistikverktyget Google Analytics. Insamlingen sker anonymt och det är således inte möjligt att spåra en identifierbar persons aktivitetsmönster på Internet. Insamlingen används endast för statistiska ändamål. Denna data är inte portabel. Det berättigade intresset utgör den rättsliga grunden för vår användning av cookies.

Inkomna ansökningshandlingar
CV och personligt brev används för att kunna hantera din jobbansökan/spontanansökan. Den information som du lämnat till oss sparas i 24 månader, därefter raderas den. Det berättigade intresset utgör den rättsliga grunden för vår denna behandling. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att kunna hitta lämpliga kandidater till våra rekryteringar och för att se till att alla rekryteringar går till på rätt sätt.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
Namn, kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer), adress (endast vid leveranser) betalningsuppgifter (referenskod/fakturamottagare), specialkost/allergi vid behov, samt användardata (när du besöker vår hemsida).

Vilka kan vi komma att dela personuppgifter med?
Du kan vara trygg med att vi inte delar dina uppgifter med andra i de fall vi inte måste på grund av lagkrav eller i samband med rättslig process. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina uppgifter för marknadsändamål till tredje part. Uppgifter som hanteras av tredje part (t ex eventuellt bud vid leveranser eller inhyrd serveringspersonal), används endast för att kunna tillhandahålla tjänster till våra kunder.

Säkerhet till skydd för dina personuppgifter
Vi värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska- och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Dina rättigheter
Rättelse och tillgång till dina personuppgifter
Som registrerad har du rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de personuppgifter som du lämnat. Du har också rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Detta gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag.

Återkalla samtycke med framtida verkan
Behandlar vi dina personuppgifter på den rättsliga grunden samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt fortsatta samtycke avseende framtida behandling.

Motsätta dig behandling
Du har rätt att motsätta dig behandlingar som vi utför med stöd av en intresseavvägning. Du kan när som helst avsäga dig kommunikationsutskick.

Radering
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsning av behandling
Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Dataportabilitet
För det fall att du vill flytta dina uppgifter från oss har du även rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format (rätt till dataportabilitet). Denna rätt omfattar endast uppgifter som du själv har delat med oss.

Har du frågor?
Om du har några frågor angående vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss: Plankkungen AB, 556882-9849, Skolgatan 13 A, 553 16 Jönköping, eller via e-post: info@plankkungen.se